Talent RAC

Filters

Category

Level

Rating

Name Course: Introduction to Augmented Reality Instructor: Poonsiri Jailungka Course Description เนื้อหาในคอร์สนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำความรู้พื้น...
ระดับเริ่มต้น
4 Lectures
Talent RAC
Free
บทเรียนนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Onshape โดยเนื้อหาภายในบทเรียนนี้จะพูดถึงการแนะนำและใช้งานเว็บไซต์ Onshape เครื่องมือต่างๆ การออก...
5 Lectures
วิชาเป็นเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวการเลือกใช้งานมอเตอร์ประเภทมีแปรงถ่าน ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน โดยการใช้แขนกล 1 องศาอิสระเป็นตัวอย่างในการ...
ระดับเริ่มต้น
3 Lectures
หัวข้อนี้กล่าวถึง ส่วนประกอบของ PLC ประเภทของ PLC และการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงการเขียนโปรแกรม PLC ด้วยโปรแกรมจำลอง
ระดับเริ่มต้น
2 Lectures
Internet of Things
Free
MQTT เบื้องต้นเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือ
ระดับกลาง
7 Lectures
Basic Concept (Engineering Circuit Analysis) หัวข้อนี้กล่าวถึง พื้นฐานระบบไฟฟ้ากระแสตรง อุปกรณ์ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นโดยใช้โ...
ระดับเริ่มต้น
2 Lectures
Internet of Things
Free
พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) การใช้งานเซนเซอร์และตัวขับเคลื่อน เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอิ...
ระดับกลาง
5 Lectures