Introduction to 3D Design and Printing

Course: T001 Introduction to 3D Design and Printing

Course Description:

เนื้อหาในคอร์สนี้จะเป็น การแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ ภาพรวมของขั้นตอนหรือกระบวนการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติโดยทั่วไป ประเภทของการพิมพ์สามมิติ ข้อดีของเครื่องพิมพ์สามมิติ ข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์สามมิติ การนำชิ้นงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานกับประเภทต่าง ๆ การแนะนำการออกแบบชิ้นงานสามมิติเบื้องต้น การใช้งานเว็บไซต์ TinkerCAD และรวมไปถึงการแนะนำการใช้งาน เว็บไซต์ Tele3DPrinting   เพื่อใช้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติแต่ละประเภทได้ มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจออกแบบชิ้นงานสามมิติ สำหรับการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printing) และสามารถสร้างไฟล์สามมิติได้

Learning Objectives

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติแต่ละประเภทได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อดีและข้อเสียของเครื่องพิมพ์สามมิติได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์สามมิติได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดในการออกแบบชิ้นงานสามมิติสำหรับการนำชิ้นงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้
  6. ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงานสามมิติของตัวเองด้วย TinkerCAD ได้
  7. ผู้เรียนสามารถใช้งานและสั่งพิมพ์ชิ้นงานผ่าน เว็บไซต์ Tele3DPrinting ได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D PRINTER)

1
EP1: เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) คืออะไร
2
EP2: กระบวนการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติเบื้องต้น
3
EP3: ประเภทของการพิมพ์สามมิติ
4
EP4: ข้อดีของเครื่องพิมพ์สามมิติ
5
EP5: ข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์สามมิติ
6
EP6: ตัวอย่างชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

การออกแบบชิ้นงานสามมิติเบื้องต้น (BASIC 3D MODELING)

1
ตัวอย่างไฟล์ชิ้นงานสามมิติ สำหรับใช้ในการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ
2
เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติ (3D Scanner)
3
โปรแกรมออกแบบชิ้นงานสามมิติ (CAD Software)
4
การบันทึกไฟล์ 3D Model

การใช้งานเว็บไซต์ TinkerCAD

1
แนะนำการออกแบบชิ้นงานด้วย เว็บไซต์TinkerCAD
5 Minutes
2
การออกแบบป้ายชื่อด้วยTinkerCAD
8 Minutes

การสั่งพิมพ์ชิ้นงานผ่านเว็บ Tele3dprinting.com

1
การใช้งานเว็บไซต์ Tele3DPrinting

แบบทดสอบ

1
แบบทดสอบ
21 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 1136 students
Lectures: 13
Level: ระดับเริ่มต้น