ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Smart Factory สำหรับบุคคลทั่วไป

Overview

Name Course: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Smart Factory สำหรับบุคคลทั่วไป

Course Description

คอร์สนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ที่ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย ลักษณะเด่นของโรงงานอัจฉริยะ ความแตกต่างระหว่างโรงงานอัจฉริยะและโรงงานทั่วไป โดยจำลองสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายผ่านสื่อวิดิโอ และความเชื่อมโยงระหว่างโรงงานอัจฉริยะกับอุตสาหกรรม 4.0 เนื้อหาเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับสายอาชีพด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผู้สนใจประกอบอาชีพด้าน System Integrator รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาโรงงานและพนักงานระดับปฏิบัติการที่ต้องการเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ

What you’ll learn

  • เพื่อให้บุคคลทั่วไปรู้จักสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบแหล่งข้อมูลของหน่วยสมรรถนะของอาชีพต่าง ๆ ในสาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • ลักษณะเด่นของโรงงานอัจฉริยะและความแตกต่างกับโรงงานปกติ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานอัจฉริยะกับอุตสาหกรรม 4.0
  • หลักการต่าง ๆ ที่จะใช้พัฒนาโรงงานสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ

 

AI & ROBOTICS FOR ALL, FIBO, KMUTT

Educational Smart Factory Platform

Thailand Smart Factory

1
โรงงานอัจฉริยะกับแนวทางการประกอบอาชีพในประเทศไทย
5
ประเทศไทยมีคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงาน System Integrator อยู่ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TPQI-NET PROFESSIONAL QUALIFICATION โดยคุณวุฒิวิชาชีพสาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วย 66 หน่วยสมรรถนะ การสอบเทียบระดับคุณวุฒิจะเทียบด้วยหน่วยสมรรถนะเหล่านี้ตั้งแต่ขั้นที่ 2 (ขั้นต้น-ระดับช่างประกอบ) จนถึงขั้นที่ 7 (ขั้นสูงที่สุด-ระดับอาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต) อาชีพที่อยู่ในสายงานนี้จะมีตั้งแต่ ช่างควบคุมหุ่นยนต์, ช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์, อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์, เจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิควิศวกรรมระบบ, ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรมที่เป็นผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงนักออกแบบบูรณาการระบบการผลิต (System Integrator) ที่มา: TPQI-NET PROFESSIONAL QUALIFICATION

Smart Factory คืออะไร? ต่างกับโรงงานปกติอย่างไร?

1
แบบทดสอบก่อนเรียน: หลักการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามกรอบ Smart Factory
5 questions

แบบทดสอบก่อนเรียนสำหรับหัวข้อ Smart Factory คืออะไร? ต่างกับโรงงานปกติอย่างไร? เป็นเพียงแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Smart Factory และเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเนื้อหาเท่านั้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องได้คะแนนเต็มสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนนี้

2
ลักษณะเด่นของโรงงานอัจฉริยะและการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทำ Smart Factory
5
เนื้อหาลักษณะเด่นของโรงงานอัจฉริยะและการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทำ Smart Factory จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจำแนกแยกแยะหลักการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน Smart Factory ได้ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำ Character ของความเป็น Smart Factory ได้
3
(Video) ลักษณะเด่นของโรงงานอัจฉริยะและการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทำ Smart Factory
5
4
แบบทดสอบหลังเรียน: หลักการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามกรอบ Smart Factory
5 questions

แบบทดสอบหลังเรียนสำหรับหัวข้อ Smart Factory คืออะไร? ต่างกับโรงงานปกติอย่างไร? เป็นแบบทดสอบเพื่อทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Smart Factory ผู้เรียนควรได้คะแนนเต็มสำหรับแบบทดสอบนี้

Smart Factory เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 อย่างไร?

1
แบบทดสอบก่อนเรียน: Smart Factory เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 อย่างไร?
5 questions

แบบทดสอบก่อนเรียนสำหรับหัวข้อ Smart Factory เกี่ยข้องกับ Industry อย่างไร? เป็นเพียงแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง Smart Factory และ Industry รวมถึงหลักการต่าง ๆ เช่น CPS และ IoT และเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเนื้อหาเท่านั้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องได้คะแนนเต็มสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนนี้

2
Smart Factory เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 อย่างไร?
5
เนื้อหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่าง Smart Factory กับ Industry 4.0, CPS concept และ IoT concept
3
แบบทดสอบหลังเรียน: Smart Factory เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 อย่างไร?
5 questions

แบบทดสอบหลังเรียนสำหรับหัวข้อ Smart Factory เกี่ยข้องกับ Industry อย่างไร? เป็นแบบทดสอบเพื่อทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง Smart Factory และ Industry รวมถึงหลักการต่าง ๆ เช่น CPS และ IoT ผู้เรียนควรได้คะแนนเต็มสำหรับแบบทดสอบนี้

ร่วม Feedback เนื้อหา

1
ร่วม Feedback เนื้อหาผ่าน Google Form
5
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ Feedback ของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 330 students
Lectures: 5
Video: 2
Level: ระดับเริ่มต้น